______________  کمپرسور باد  _______________

کمپرسور باد

کمپرسور باد ابزار کارگاهی است برای فشرده کردن باد جهت استفاده در امور مختلف مانند دستگاه های بادی مورد استفاده در کارگاه ها و همچنین جهت باد گیری در مکانیکی ها ، کمپرسور باد علاوه بر ابزار مکانیکی در کارگاه های دیگر نیز کاربرد دارد .