______________  جاروبرقی صنعتی و اره فلکه  _______________

جارو برقی صنعتی و اره فلکه

از ابزار کارگاهی در صنعت چوب و فلز می توانیم به جارو برقی صنعتی و اره فلکه اشاره کنیم که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند اما در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند جارو برقی صنعتی و اره فلکه دارای برند های متفاوتی در سایت کارین ابزار می باشند .