______________  سنگ رومیزی  _______________

سنگ رومیزی

سنگ رومیزی از جمله ابزار برقی است که در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی کاربرد فراوانی دارد ، از جمله کاربرد سنگ رومیزی ساب زدن فلزات و همچنین پرداخت می باشد سنگ رو میزی دارای قدرت های متفاوتی می باشند و دسته بندی آنها به صورت : سنگ رو میزی 125 میلیمتر ، سنگ رومیزی 150 میلیمتر ، سنگ رومیزی 175 میلیمتر ، سنگ رو میزی 200 میلیمتر ، سنگ رو میزی 250 میلیمتر می باشد که در سایت کارین ابزار انواع مختلف آن را می توانید مشاهده نمایید .