______________  فرز شارژی  _______________

فرز شارژی

در مکانهایی که برق در دسترس نیست و دسترسی به برق سخت می باشد مانند ارتفاع یا کارگاه های تازه تاسیس برای برش فلزات به صورت هجیم از فرز شارژی استفاده می شود ، فرز شارژی دارای قدرت های متفاوتی می باشد که در سایت کارین ابزار از برند متابو فرز شارژی WPB 36 LTX موجود می باشد .