______________  مینی فرز شارژی  _______________

مینی فرز شارژی

مینی فرز شارژی برای برش های کوتاه و همچنین کم بر روی فلزات در مکان هایی که برق در دسترس نیست یا کابل برق مزاحم کار کردن کاربر می شود مورد استفاده قرار می گیرد . از نمونه مینی فرز شارژی موجود در سایت کارین ابزار می توانیم به مینی فرز شارژی W 18 LTX  برند متابو و مینی فرز شارژی ADSM 125 برند دی سی ای اشاره کنیم .