______________  فارسی بر شارژی ، بلوور شارژی و افقی بر شارژی  _______________

فارسی بر شارژی ، بلوور شارژی و افقی بر شارژی

از ابزار شارژی هایی که در صنعت نجاری استفاده می شوند می توان به فارسی بر شارژی ، بلوور شارژی و افقی بر شارژی اشاره کرد که هرکدام دارای تنوع کالایی خاصی در سایت کارین ابزار می باشند اما به طور کل این ابزار نجاری به سه دسته فارسی برشارژی ، بلوور شارژی ، افقی بر شارژی تقسیم می شوند .