______________  فارسی برشارژی و بلوور شارژی  _______________

فارسی بر شارژی و بلوور شارژی

از ابزار شارژی هایی که در صنعت نجاری استفاده می شوند می توان به فارسی بر شارژی و بلوور شارژی اشاره کرد که هرکدام دارای تنوع کالایی خاصی در سایت کارین ابزار می باشند اما به طور کل این ابزار نجاری به سه دسته فارسی برشارژی ، بلوور شارژی  تقسیم می شوند .