______________  اره افقی بر شارژی  _______________

اره افقی بر شارژی

اره افقی بر شارژی از ابزار های برشی است برای بریدن چوب یا فلزات و ... ، افقی بر شارژی در قدرت های مختلف و کارایی های متفاوتی ساخته می شوند که در سایت کارین ابزار می توانید نمونه های آن را مانند افقی بر شارژی SSE 18 LTX برند متابو و همچنین افقی بر شارژی ADJF28 ، افقی بر شارژی ADJF15 برند دی سی ای اشاره کنیم .