______________  حدیده برقی  _______________

حدیده برقی

حدیده برقی به طور کلی دستگاهی است برای رزوه کاری لوله های فلزی در کارگاه های صنعتی و ساختمانی که در لوله کشی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و انواع آن را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .