______________  چکش تخریب 16 کیلویی  _______________

چکش تخریب 16 کیلویی

چکش تخریب 16 کیلویی معمولا به دو صورت در بازار ابزار برقی موجود است 1- چکش تخریب 16 کیلویی گریسی 2- چکش تخریب 16 کیلویی روغنی ، برای مثال از چکش تخریب 16 کیلویی گریسی می توانیم به چکش تخریب 16 کیلویی 5250 برند آروا و چکش تخریب 16 کیلویی 1551 برند نک اشاره کنیم همچنین از چکش تخریب 16 کیلویی روغنی می توانیم به چکش تخریب 16 کیلویی 1342 برند نک اشاره کنیم .