______________  چکش تخریب 32 کیلویی  _______________

چکش تخریب 32 کیلویی

قوی ترین چکش تخریب بین تمام برندها چکش تخریب 32 کیلویی می باشد که در سایت کارین ابزار از چکش تخریب 32 کیلویی مدل 2275 برند نک می توانید بازدید نمایید ، این چکش تخریب به لحاظ ساختار خود بیشتر برای تخریب کردن سنگ کاربرد دارد .