______________  ابزار دست  _______________

ابزار دست

به مجموعه ابزار غیر برقی که در مکان های مختلف مانند منازل ، کارگاهها و ... مورد استفاده قرار می گیرد ابزار دست گفته می شود . به طور کلی ابزار دست در سایت کارین ابزار شامل پلایرها ، انبر قفلی و پرچ کن ، آچار فرانسه و لوله گیر و آلن ، آچار یکسر و دوسر و جغجغه ، بکس و متعلقات ، چکش و قلم ، پیچ گوشتی ها می شود .