______________  سشوار و بلوور  _______________

سشوار و بلوور

از ابزار کارگاهی موجود در سایت کارین ابزار می توانیم سشوار و بلوور اشاره کنیم ، این ابزار کارگاهی برقی از پر مصرف ترین ابزار کارگاهی می باشند که در برند های مختلف مانند متابو ، نک ، توسن ، آروا و دی سی ای می توانید در سایت کارین ابزار مشاهده نمایید .