______________  ابزار مکانیکی  _______________

ابزار مکانیکی

به طور کلی به ابزار هایی که مربوط به تعمیرگاه ها می باشد ابزار مکانیکی گفته می شود ابزار مکانیکی  در سایت کارین ابزار دارای دسته بندی  جک پالت و کمپرسور باد می باشد .