______________  سنگ 6*115 میلیمتر  _______________

سنگ 6*115 میلیمتر

برای ساب زدن آهن به وسیله مینی فرز از سنگ 6*115 میلیمتر استفاده می شود ، سنگ 6*115 میلیمتر در سایت کارین ابزار در برند های متابو و همچنین پگاتک موجود است که همراه باقیمت می توانید مشاهده نمایید .