______________  فارسی بر دوکاره  _______________

فارسی بر دوکاره

فارسی بر دوکاره در دو حالت مورد استفاده قرار می گیرد ، حالت اول برای فارسی بر کردن چوب یا MDF با عرض کم و حالت دوم اره میزی که برای برش کاری طولی مورد استفاده قرار می گیرد ، از جمله برندهایی که فارسی بر دوکاره را تولید می کند می توان به برند متابو آلمان و همچنین ماکیتا ژاپن اشاره کرد که برای نمونه فارسی بر دوکاره KGT 305 M برند متابو را می توانید بامشخصات کامل در سایت کارین ابزار مشاهده نمایید.