______________  فارسی بر کشویی  _______________

فارسی بر کشویی

برای برش زاویه ای چوب یا MDF با طول حدود 30 سانت از فارسی بر کشویی استفاده می شود . فارسی بر کشویی عمدتا در کار ساخت کابینت چوبی مورد استفاده قرار می گیرد . فارسی بر کشویی در برند های بسیاری ساخته می شود که برای نمونه تعدادی از آنها را مانند فارسی بر کشویی 30 سانت KGS 315 برند متابو  ، فارسی بر کشویی 25 سانت KGS 254 PLUS برند متابو ، فارسی بر کشویی 25 سانت KGS 254 M برند متابو ، فارسی بر کشویی 21 سانت KGSV 72 برند متابو  ، فارسی بر کشویی 21 سانت KGSV 216 برند متابو ، فارسی بر کشویی 25 سانت 5920 برند توسن در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .