______________  فارسی بر و اره میزی  _______________

فارسی بر و اره میزی

در ابزار نجاری برای برش چوب به صورت زاویه دار و همچنین به صورت طولی از فارسی بر و اره میزی استفاده می شود ، فارسی بر و اره میزی از دستگاه های پر مصرف در صنعت چوب می باشد که هر کدام ویژگی خاص خود را دارا می باشند . همچنین فارسی بر و اره میزی از نظر کارایی تقسیم بندی های خاص خود را دارا می باشند  مانند فارسی بر ساده ، فارسی بر کشویی ، فارسی بر دوکاره و اره میزی ، که در سایت کارین ابزار مشاهده می نمایید .