______________  جک پالت 2.5 و 3 تن  _______________

جک پالت 2.5 و 3 تن

جک پالت یا پالت کش براساس توان بلند کردن اجسام طبقه بندی می شوند . جک پالت 2.5 و 3 تن در سایت کارین ابزار به دو دسته و با دو قدرت موجود می باشد 1- جک پالت 2.5 تن 2- جک پالت 3 تن از برند نک .