______________  جک پالت  _______________

جک پالت

جک پالت ابزار کارگاهی است جهت حمل اجسام سنگین و همچنین پالت های چوبی و فلز ی که برروی آنها بار قرار داده شده که شما می توانید انواع جک پالت را در سایت کارین ابزار مشاهده نمایید .