______________  رنده نجاری  _______________

رنده نجاری

برای براده برداری از روی چوب در سطح کم و متوسط از ابزار برقی همچون رنده نجاری استفاده می شود ، رنده نجاری با تنظیماتی که برروی خود دارد قابلیت براده برداری از روی چوب تا عمق مشخصی را دارا می باشد . در سایت کارین ابزار از رنده نجاری می توانیم به رنده نجاری 4950 برند توسن و همچنین رنده نجاری HO 26-82  برند متابو آلمان اشاره کنیم .