______________  سنباده لرزان گرد  _______________

سنباده لرزان گرد

یکی دیگر از انواع سنباده لرزان ها سنباده لرزان گرد می باشد که برای حرکت سریع تر و دورانی بر روی سطوح مورد استفاده قرار می گیرد . از انواع سنباده لرزان گرد در سایت کارین ابزار می توان به سنباده لرزان گرد SXE 3150 و سنباده لرزان گرد SXE4450 برند متابو آلمان اشاره کرد .