______________  سنباده لرزان مشتی  _______________

سنباده لرزان مشتی

برای سنباده کاری برروی سطوح کوچک از سنباده لرزان مشتی استفاده می شود ، سنباده لرزان مشتی به صورت یک صفحه مربعی کوچک ساخته میشود که کاربر به راحتی در مشت خود می تواند آن را جاداده و کار را پیش ببرد . از نمونه سنباده لرزان مشتی موجود در سایت کارین ابزار می توانیم به سنباده لرزان مشتی 22 ES برند نک و همچنین سنباده لرزان مشتی FSR 200 برند متابو اشاره کنیم .