______________  فاضلاب بازکن  _______________

فاضلاب بازکن

فاضلاب بازکن ابزار کارگاهی است برای رفع گرفتگی لوله های فاضلاب که بر اثر ریختن مواد مختلف از جمله مواد ساختمانی مانند سیمان و ماسه که باعث مسدود شدن لوله می گردد.