______________  بکس برقی ، همزن ، چسب حرارتی  _______________

بکس برقی ، همزن ، چسب حرارتی

از ابزار های دیگری که در کارگاه های مختلف صنعتی و نیمه صنعتی می توانیم به آن اشاره کنیم که کاربردهای فراوانی در مکانیکی و همچنین کارگاه های ساختمانی دارند بکس برقی ، همزن ، چسب حرارتی می باشد .