______________  سنگ 3*180 میلیمتر  _______________

سنگ 3*180 میلیمتر

سنگ 3*180 میلیمتر که شناخته شده ترین نوع سنگ در بین کاربران می باشد برای استفاده برروی فرز بزرگ و برش فلزات نرم مانند ورق آهن و همچنین لوله های آهنی مورد استفاده قرار می گیرد که از نمونه های آن در سایت کارین ابزار می توانید برند های متابو و پگاتک را مشاهده نمایید .