______________  سنگ 6*180 میلیمتر  _______________

سنگ 6*180 میلیمتر

برای ساب زدن آهن به وسیله فرز بزرگ از سنگ 6*180 میلیمتر استفاده می شود ، سنگ 6*180 میلیمتر در سایت کارین ابزار در برند های متابو و همچنین پگاتک موجود است که همراه باقیمت می توانید مشاهده نمایید .