______________  سنگ پروفیل بر 3*355 میلیمتر  _______________

سنگ پروفیل بر 3*355 میلیمتر

برای برش لوله فلزی ، آهن نبشی ، آهن قوطی و ... از دستگاه پروفیل بر استفاده می شود که سنگ مورد استفاده آن سنگ پروفیل بر 3*355 میلیمتر می باشد . درسایت کارین ابزار سنگ پروفیل بر 3*355 میلیمتر در برند های متابو و پگاتک موجود می باشد .