______________  سنگ بزرگ  _______________

سنگ بزرگ

برای برش و ساب زدن فلزات و همچنین سنگ ها با فرز بزرگ و همچنین دستگاه پروفیل بر از سنگ بزرگ استفاده می شود ، سنگ بزرگ در سایت کارین ابزار از انواع مختلفی همچون 1.6*180 میلیمتر ، 3*180 میلیمتر ، 6*180 میلیمتر ، 1.9*230 میلیمتر ، 3*230 میلیمتر ، 6*230 میلیمتر و همچنین سنگ پروفیل بر 3*355 میلیمتر موجود می باشد .