______________  شیارزن چند تیغ  _______________

شیارزن چند تیغ

شیارزن چند تیغ شامل شیارزن دو تیغ و پنج تیغ می شود که برای شیارزدن برروی دیوار و سنگ و همچنین بتن مورد استفاده قرار می گیرد از نمونه های موجود در سایت کارین ابزار می توان به شیارزن دو تیغ MFE 40 برند متابو ، شیارزن دو تیغ AZR180 ، شیارزن دوتیغ AZR02-150 برند دی سی ای و همچنین شیارزن پنج تیغ 3038 برند نک اشاره کنیم .