______________  شیارزن و شیارکن  _______________

شیارزن و شیارکن

برای شیار زدن بر روی دیوار ، سنگ و ... از شیارزن و شیارکن استفاده می شود ، شیارزن و شیارکن عمدتا در کار برق کاری و لوله کشی کاربرد دارد که فروشگاه ایترنتی کارین ابزار انواع مختلف آن از جمله شیارزن چند تیغ ، شیارزن تک تیغ و همچنین شیارکن را در سایت کارین ابزار موجود نموده است .