______________  اینورتر دی سی ای  _______________

اینورتر دی سی ای

برند دی سی ای در بازار ابزار برقی اینورتر جوش خود را در قدرت های اینورتر جوش 250 دوولوم ، اینورتر جوش 200 دوولوم ، اینورتر جوش 200 تک ولوم ارائه کرده است که میتوانید مشخصات و قیمت این اینورتر جوش را در سایت کارین ابزار مشاهده نمایید .