______________  جوش و برش  _______________
جوش و برش
ابزار هایی که برای جوشکاری و برش کاری در کار گاه های صنعتی و نیمه صنعتی و همچنین منازل مورد استفاده قرار می گیرند در سایت کارین ابزار در قسمت جوش و برش هستند این ابزار ها دارای دسته بندی ابزار جوشکاری و ابزار برشکاری می باشند .