______________  سرپیک جوش  _______________

سرپیک جوش

از ابزار جوشکاری فلزات به غیر اتو لوله سبز ، سرپیک جوش را می توانیم نام ببریم ، سرپیک جوش برای استفاده نیازمند لوازمات خاصی مانند کپسول گاز ، دیگ کاربیت ، مانومتر و امثال این ها می باشد .