______________  ابزار کارگاهی عمومی  _______________

ابزار کارگاه عمومی

به مجموعه ابزار کارگاهی که در کارهای مختلف و کارگاه های بزرگ و کوچک و همچنین گاهی مواقع در منازل مورد استفاده قرار می گیرند ابزار کارگاهی عمومی گفته می شود که در سایت کارین ابزار شامل دریل ستونی ، بکس برقی و چسب حرارتی و همزن ، شیارزن و شیارکن ، فاضلاب بازکن می شوند .