______________  آچار فرانسه ولوله گیر  _______________

آچار فرانسه ولوله گیر

آچار فرانسه و لوله گیر از ابزارهای مورد استفاده در کارگاه های مختلف و همچنین لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرند ، آچار فرانسه و لوله گیر درسایت کارین ابزار به شکل آچار فرانسه ، آچار لوله گیر تک دسته و آچار لوله گیر دودسته تقسیم بندی می شوند .