______________  جعبه مته کبالت نک  _______________

پکیج مته کبالت نک

پکیج مته کبالت نک شامل مته های آهن مصرفی درمنازل به همراه مته الماسه دیوار مورد استفاده در منازل می باشد که در سایت کارین ابزار می توانید آن را مشاهده نمایید.