______________  آلن  _______________

آلن

آلن از ابزار بازو بست کردن پیچ می باشد که در دو مدل آلن شش گوش و آلن ستاره ای در سایت کارین ابزار دسته بندی می شود .