______________  ست بکس فشارقوی  _______________

ست بکس فشارقوی

برای باز و بست کردن پیچ های بکسی که با فشار بالا بسته شده و نیاز به استفاده از بکس قوی مانند بکس بادی می باشد در کارگاه های مختلف و مکانیکی ها از ست بکس فشار قوی استفاده می شود ، انواع ست بکس فشار قوی را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .