______________  انبر قفلی زنجیری  _______________

انبرقفلی زنجیری

از انبر قفلی زنجیری برای بازو بسته کردن اشیائی که قطر آنها برای آچار زیاد است مانن فیلتر روغن ماشین استفاده می شود نمونه های انبر قفلی زنجیری را در سایت کارین ابزار مشاهده می نمایید .