______________  انبر قفلی  _______________

انبر قفلی

انبر قفلی از جمله ابزار دستی است که برای کارهای مختلفی مانند گرفتن ورق فلزی برای جوشکاری ، گرفتن مهره یا وسایلی که آچار گیر ندارد یا روغنی شده ، انبر قفلی ها در نمونه های مختلف مانند انبر قفلی معمولی ، انبر قفلی ورق گیر و جوش کاری ، انبر قفلی زنجیری در سایت کارین ابزار طبقه بندی می شوند .