______________  چکش  _______________

چکش

چکش به طور کلی به دودسته چکش دوشاخ و مهندسی ، پتک تقسیم بندی می شوند که هر کدام کارایی خاص خود را دارا می باشند که در سایت کارین ابزار انواع مختلف آن را می توانید مشاهده نمایید .