______________  چکش دوشاخ و مهندسی  _______________

چکش دوشاخ و مهندسی

چکش دوشاخ و مهندسی از جمله چکش هایی هستند که در مصارف سبک مانند منازل ، نجاری ها و کار گاه های کوچک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند ، چکش دوشاخ و مهندسی در سایزهای مختلفی در بازار ابزار دستی یافت می شود ، انواع چکش دوشاخ و مهندسی رادر سایت کارین ابزار می توان مشاهده نمود .