______________  فارسی بر شارژی  _______________

فارسی بر شارژی

از ابزار نجاری  موجود در سایت کارین ابزار که برای برش چوب مورد استفاده قرار می گیرد می توانیم به فارسی بر شارژی اشاره کنیم . فارسی بر شارژی به مانند فارسی بر برقی دارای انواع مختلفی می باشد که در سایت کارین ابزار یک نمونه از آن را از برند متابو با کد فنی KGS 18 LTX میتوانید با مشخصات کامل مشاهده نمایید .