______________  سایر پلایر ها  _______________

سایر پلایر ها

پلایر هایی مانند خار جمع کن و بازکن ، سیم لخت کن ، انبر آرماتوربندی ، انبر کلاغی ، قیچی ورق بر و لوله سبز در سایت کارین ابزار در گروه سایر پلایر ها قرار می گیرند .