لیست قیمت متابو

گندگی متابو metabo dh 330
118،000،000 ریال
دریل 10 متابو metabo be 10
14،000،000 ریال
گرانیت بر 180 متابو
1،440،000 ریال
گرانیت بر 230 متابو
1،840،000 ریال
گرانیت بر 150 متابو
1،270،000 ریال