لیست قیمت نک

چکش تخریب نک NEK 1745DB
48،925،000 ریال
سشوار نک NEK 2000HG
8،835،000 ریال
سشوار نک NEK 1800HG
6،550،000 ریال
مینی فرز نک NEK 7115AG
5،890،000 ریال
مینی فرز نک NEK 9912AG
7،410،000 ریال
فرز سنگبری نک NEK 2523AG
10،970،000 ریال
جک پالت 3 تن نک NEK AC 30
79،500،000 ریال
اره گردبر نک NEK 1319CS
12،350،000 ریال
عمودبر نک NEK 780JS
7،315،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 1525DB
30،500،000 ریال
فرز آهنگری نک NEK 2518AG
10،000،000 ریال
حدیده برقی 3 اینچ نک
132،000،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 1551DB
42،275،000 ریال
بتن کن نک NEK 1332CH
19،475،000 ریال
بتن کن نک NEK 1038HC
25،175،000 ریال
دریل 10 نک NEK 5510DS
4،655،000 ریال
بتن کن نک NEK 8426CH
16،150،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 1642DB
34،675،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 2050DB
125،000،000 ریال
بتن کن نک NEK 8526CH
17،100،000 ریال
اینورتر جوش نک NEK 220SW
30،700،000 ریال
بتن کن 50 نک NEk 1750CH
59،375،000 ریال
بتن کن نک NEK 8524CH
13،200،000 ریال
عمودبر نک NEK 5310JS
9،975،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 1010DB
21،000،000 ریال
اینورتر جوش نک NEK 160SW
19،450،000 ریال
بتن کن نک NEK 1341HC
29،000،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 2275DB
70،000،000 ریال
دریل ستونی نک NEK 4113
18،620،000 ریال
بتن کن نک NEK 9526CH
13،800،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 1526DB
47،975،000 ریال
حدیده برقی 2 اینچ نک
76،000،000 ریال
دریل ستونی 16 نک NEK 4116
42،900،000 ریال
دریل شارژی نک NEK 122LI
12،020،000 ریال
سنگ رومیزی نک NEK 3820BG
11،950،000 ریال
بتن کن نک NEK 1128CH
18،525،000 ریال
پروفیل بر نک NEK 2735
21،500،000 ریال
حدیده برقی 4 اینچ نک
188،000،000 ریال
پکیج مته کبالت نک
1،500،000 ریال
دریل همزن نک NEK 1480 MX
16،150،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 1524 DB
39،900،000 ریال
چکش تخریب نک NEK 9010 DB
18،525،000 ریال
فرز آهنگری نک NEK 2618 AG
13،300،000 ریال
فرز سنگبری نک NEK 2623 AG
14،000،000 ریال