______________  دسته جغجغه  _______________

دسته جغجغه

برای کار با بکس نیاز به دسته کمکی دارید یکی از همین دسته کمکی ها دسته جغجغه می باشد که به کاربر اجازه می دهد با چپ و راست کردن دسته جغجغه پیچ و مهره را سفت یا شل نماید . نمونه دسته جغجغه را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .