______________  بکس و متعلقات  _______________

بکس و متعلقات

از ابزار دستی پر مصرف در صنعت ازجمله خودرو سازی ، صنعت نفت ، پتروشیمی ، مکانیکی ها و ... بکس و متعلقات آن می باشد . بکس و متعلاقات بکس در سایت کارین ابزار دارای دسته بندی : بکس های جعبه ای و سری ، کیت ابزار کامل و جعبه ابزار ، متعلقات بکس می باشد .