______________  بکس های جعبه ای و سری  _______________

بکس های جعبه ای و سری

شرکت های مختلف برای راحتی کار و در دسترس بودن تمام بکس های مصرفی در کار اقدام به عرضه بکس های جعبه ای و سری می نامیدن که در سایت کارین ابزار شامل : جعبه بکس ، ست بکس ریلی ، ست بکس ستاره ای و آلنی ، ست بکس فشارقوی می باشند .